Seuran säännöt

Seuran_saannot (pdf)

1 § Yhdistyksen nimi on Joensuun seudun Donelaitis-seura – Liettuan Ystävät ry. Sen kotipaikka on Joensuun kaupunki ja toiminta-alue Pohjois-Karjala. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Seura.
2 § Seuran tarkoituksena on

 • luoda ja välittää yhteyksiä ja edistää henkistä ja aineellista   vuorovaikutusta suomalaisten ja liettualaisten välillä.
 • tehdä tunnetuksi Liettuan kulttuuria.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura yhteistyössä Liettua – Suomi -seuran ja muiden suomalaisten ja liettualaisten kulttuuri-, taiteilija- ja tiedejärjestöjen kanssa

 • kokoaa ja levittää informaatiota Liettuasta, sen kansasta, kielestä ja kulttuurista.
 • järjestää esitelmä- ja muita yleisötilaisuuksia.
 • harjoittaa julkaisutoimintaa.
 • järjestää liettuan kielen opetusta.
 • edistää liettualaisen kirjallisuuden käännösten tuottamista suomeksi.
 • avustaa tutkija-, kirjailija-, taiteilija-, opiskelija- ja kielenkääntäjävaihtoa Pohjois-Karjalan ja Liettuan kesken.
 • edistää Pohjois-Karjalan ja Liettuan välistä matkailua.
4 § Toimintansa tukemiseksi Seura voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, ja huvitilaisuuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
5 § Seura hyväksyy jäsenikseen yhdistyksen päämääriä kannattavia henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Seura voi kutsua kokouksessaan hallituksen esityksestä myös kunniajäseniä. Seuran henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksuista päätetään vuosittain vuosikokouksessa erikseen. Kunniajäseniltä ei peritä maksuja.
6 § Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään seitseman jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kahden jäsenen läsnäollessa.
7 § Hallitus

 • hyväksyy uudet henkilö-, yhteisö- ja kunniajäsenet,
 • valmistelee Seuran kokouksissa käsiteltävät asiat ja panee toimeen kokousten  päätökset,
 • valitsee Seuran toimihenkilöt, päättää heidän tehtävistään ja palkkioistaan,
 • laatii toimintasuunnitelman ja talousarvion,
 • laatii toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, antaa ne toiminnantarkastajalle ja esittää tilintarkastuskertomuksen kera vuosikokoukselle.
8 § Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä Seuran sihteerin tai hallituksen määräämän muun hallituksen jäsenen kanssa.
9 § Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajan tarkastettavaksi kutakin tilikautta ensiksi seuraavan tammikuun 31. päivään mennessä.
10 § Seuran vuosikokous pidetään helmi- maaliskuussa, ja siinä

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 • esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivalvollisille,
 • päätetään henkilö- ja yhteisöjäseniltä perittävistä jäsenmaksuista,
 • käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet,
 • valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos vuosikokousta ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä.

11 § Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun Seuran kokous niin päättää taihallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
12 § Kokouskutsut Seuran jäsenille toimitetaan kirjeitse vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
13 § Näiden sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vuosikokouksessa. Seuran purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous.

Jos Seura purkautuu, sen jäljelle jääneet varat on käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen jälkimmäisen, purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.